آخرین اخبار مدارس


29 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

23 مهردبستان دخترانه سما

22 مهردبستان دخترانه سما

22 مهردبستان دخترانه سما

22 مهردبستان دخترانه سما

21 مهردبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایین دوست یابی

دیل کارنگی

دوستی-موفقيت

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چشم هایش

بزرگ علوی

داستانهای فارسی قرن

دبستان دخترانه سما

قورباغه و گاو نر

---

قورباغه و گاو نر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

لک لک ها بر بام

میندرت دویونگ

گسترش انسان دوستی

دبستان دخترانه سما

فرهنگ ریاضی مدرسه

شهرناز بخشعلی زاده

ریاضی چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

گل یخ

محمد شاهسوار

شعر فارسی

دبستان دخترانه سما

سارا به زیارت می رود

گلریز اسلامیان

سارا به زیارت می رود

دبستان دخترانه سما

رویای سبز

طوبا اورنگ

مهارت های زندگی- چها

دبستان دخترانه سما

ملاقات با ضحاک ماردوش

بهروز واثقی

فارسی- چهارم

دبستان دخترانه سما

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زبان بدن

الن پیر

شناسایی بر اساس شکل

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

علوم ترسناک شگفتی های بدن

نیک آرنولد

شگفتی های بدن

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

درسا دولتشاهي

1388/07/27

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد موحدي

1385/07/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا گودرزي دهريزي

1391/07/30

دبستان پسرانه سما

كسري فاضل

1390/07/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا سليماني

1380/07/30

دبستان دخترانه سما

نوشيكا نعمتي

1389/07/26

دبستان پسرانه سما

يونس غلامي

1390/07/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي كاكاوندي

1380/07/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرارسلان باجلان

1380/07/24

دبستان دخترانه سما

اسرا گودرزي

1390/07/24

دبستان دخترانه سما

ثنا سليماني

1385/07/23

دبستان دخترانه سما

ناديا فكري

1385/07/27

دبستان دخترانه سما

يگانه حبيبي

1389/07/28

دبستان دخترانه سما

مهرانا بشيري گودرزي

1391/07/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا دالوند

1379/07/25

دبستان پسرانه سما

رستان گودرزي

1391/07/24

دبستان دخترانه سما

آرميتا زنداميري

1390/07/26

دبستان پسرانه سما

هومان هوشنگي

1387/07/30

دبستان دخترانه سما

ترنم اولاد

1388/07/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين صداقت نژاد

1380/07/28