آخرین اخبار مدارس


98 آباندبیرستان دوره اول دخترانه

05 مهردبستان دخترانه

05 مهردبستان دخترانه

05 مهردبستان دخترانه

02 مهردبیرستان دوره اول دخترانه

24 شهریوردبستان دخترانه

24 شهریوردبستان دخترانه

19 شهریوردبستان دخترانه

19 شهریوردبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبیرستان دوره اول دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه

تبریز مه آلود

سعید اردوبادی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه

شادکامی (به همین سادگی)

تال‌بن‌شاهار

قدر شناسی و شادی

دبستان دخترانه

زال و سیمرخ/ آرش کمانگیر

مازیار بغلانی

فارسی- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه

ایین دوست یابی

دیل کارنگی

دوستی-موفقيت

دبیرستان دوره اول دخترانه

اینگونه می توانید

پال هاوک

خویشتن داری

دبستان دخترانه

رویای سبز

طوبا اورنگ

مهارت های زندگی- چها

دبیرستان دوره اول دخترانه

لک لک ها بر بام

میندرت دویونگ

گسترش انسان دوستی

دبیرستان دوره اول دخترانه

زبان بدن

الن پیر

شناسایی بر اساس شکل

دبیرستان دوره اول دخترانه

سالاریها

بزرگ علوی

داستان های فارسی-قرن

دبیرستان دوره اول دخترانه

موشها و آدم ها

جان استاین‌بک

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه

ويندوز براي دانش آموزان

محمدي زنجاني،مهري

ويندوز ماكروسافت

دبیرستان دوره اول دخترانه

آفتاب کاروان

حمید احمدی‌جلفایی

حسین‌بن‌علی(ع)، امام

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)