آخرین اخبار مدارس


03 بهمندبستان دخترانه سما

02 اسفنددبستان دخترانه سما

02 اسفنددبستان دخترانه سما

01 اسفنددبیرستان دوره دوم پسرانه سما

27 بهمندبستان دخترانه سما

27 بهمندبستان دخترانه سما

26 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما

رویای سبز

طوبا اورنگ

مهارت های زندگی- چها

دبستان دخترانه سما

فرهنگ ریاضی مدرسه

شهرناز بخشعلی زاده

ریاضی چهارم

دبستان دخترانه سما

قصه های زینب

مهری ماهوتی

هدیه های آسمانی پایه چهارم

دبستان دخترانه سما

خروس هزارتا خونه داشت

سید رضا تهامی

خروس هزارتا خونه داش

دبستان دخترانه سما

زال و سیمرخ/ آرش کمانگیر

مازیار بغلانی

فارسی- چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تاریخ ایران

پیرنیا و عباس اقبال اشتیانی

تاریخ ایران

دبستان دخترانه سما

دیدار شگفتن با حکیم عمر خیام نیشابوری/دیداری شگفت

ابوالقاسم فیض آبادی

فارسی

دبستان دخترانه سما

قورباغه و گاو نر

---

قورباغه و گاو نر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ایین دوست یابی

دیل کارنگی

دوستی-موفقيت

دبستان دخترانه سما

کرم سه نقطه

سروناز

کفشدوزک ها و سنجاقک

دبستان دخترانه سما

آموزش و تمرین خط تحریری پایه چهارم دبستان

عادله سلیمانی

هنر- چهارم

دبستان دخترانه سما

سارا به زیارت می رود

گلریز اسلامیان

سارا به زیارت می رود

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

مهدیه نظری

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

نازنین ریحانی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

یلدا دالوند

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ثمین محمودوند

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هستی مسلمی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

گلرخ فدایی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

اسما قاسمی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیا رحمانی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهار معظمی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

نگار ساکی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علی حیدری گودرزی

مسابقه: مسابقات ورزشی کشتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سارا کاشفی

مسابقه: اولین دوره مسابقات کاراته شوتوکان استانی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه سما

نویسنده ی نرگس مرادی با همکاری اعضای گروه {تکنولوزی}

آزمایش روی کاغذ پی-اچ و اسیدها و یله و ماسه {شهاب سنگ}

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نسترن خليلي

1378/12/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين كاشوندي

1378/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ياسمن موسي وند

1379/12/06

دبستان پسرانه سما

ياسين تقوي

1387/12/05

دبستان پسرانه سما

يوسف سروندي بيدكرپه

1387/12/01

دبستان دخترانه سما

رستا صمصام منصوري ياراحمدي

1387/12/03

دبستان دخترانه سما

ساينا دالوند

1385/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

محمد يارمحمدي

1382/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

طناز معظمي گودرزي

1379/12/06

دبستان دخترانه سما

نجمه محمدي

1388/12/04

دبستان دخترانه سما

مهنا نصرالهي

1388/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

شايان شاهوردي

1381/12/04

دبستان پسرانه سما

حيدر داريوش

1388/12/08

دبستان پسرانه سما

اميرعلي نباتي

1386/12/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

صدف طاهرپور

1378/12/01

دبستان پسرانه سما

محمدرهام رحيمي

1386/12/05

دبستان پسرانه سما

مهربد نيك آئين

1387/12/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

وحيد اسفندي

1379/12/02

دبستان پسرانه سما

رايان خدادادي

1389/12/06

دبستان دخترانه سما

حانيه هندجاني

1389/12/01