درباره معاونت

دکتر محمد نیکروان

سوابق اجرايي:


رئيس اداره تربيت بدني دانشگاه سال 1377
مدير گروه تربيت بدني دانشگاه از سال81 تا 83 ، 84 تا 85 و از سال 1388 تا کنون

مدير گروه تربيت بدني آموزشكده سما سال 1383 

مدير پژوهش دانشگاه سال 1386

رئيس دانشكده علوم انساني دانشگاه از سال 1388 تا 1390

از سال 1390 تاكنون معاون دانشگاه ورييس مركز آموزشي و فرهنگي سما

عضو شورای نظارت و هماهنگی سما در استان لرستان